Obsah

Úvod a harmonogram 1
Participace 2

Vize rozvoje obce

Podle stavebního zákona musí všechny obce, které zpracovaly územní plán před rokem 2007, zpracovat zcela nový územní plán. Týká se to i naší obce. Prvním krokem je zpracování celkové koncepce rozvoje území obce, kterou jsme nazvali vize rozvoje.

Aktuálně platný územní plán Hlásné Třebaně a Rovin byl schválený v roce 2005 a naposledy aktualizovaný v roce 2017. Stavební zákon naší obci nařizuje bohužel zpracovat zcela nový územní plán, a to do konce roku 2022. Pro obec to znamená vynaložit velké úsilí a statisíce korun.

V zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na tom, že chceme postupovat koncepčně a zpracovat nejprve vizi rozvoje obce, ve které se shodneme, kde chceme mít v obci místa pro trávení volného času (např. od sportovišť pro starší děti až po upravená místa s lavičkami k zastavení se při procházkách), jak řešit zklidnění dopravy, parkování, odvody dešťových vod a další témata.

Součástí vize rozvoje bude také návrh závazných pravidel pro novou výstavbu v obci (např. jaká bude minimální šířka ulic).

Vize rozvoje tak bude prvním a zásadním krokem ke zpracování územního plánu. Ve výběrovém řízení na zpracovatele vize rozvoje zvítězila společnost architektů a urbanistů City Upgrade, která má zkušenosti se zpracováním těchto koncepcí např. v Davli či Odolene Vodě.

Při zpracování vize rozvoje budeme vycházet ze strategického plánu, který jsme zpracovávali v roce 2019 a jehož součástí je architektonicko-urbanistická analýza. Oproti strategickému plánu, který je obecnější, bude vize rozvoje navrhovat konkrétní způsoby rozvoje jednotlivých míst – ať už návsí, prostorů u jezů, ulic atp. Zpracovatelé vize rozvoje mají za úkol vytvořit i typové návrhy architektonických řešení ulic.

Považujeme za důležité založit vizi rozvoje na názorech nás všech, kteří v obci žijeme.

Harmonogram vize

V průběhu zpracovávání se budeme moci všichni vyjádřit, jakým směrem by se obec měla ubírat a jak si své prostředí k životu představujeme. V průběhu června bude probíhat dotazníkové šetření, kde budeme sbírat nápady a postřehy od obyvatel Třebaně a Rovin. Tyto náměty zapracujeme do urbanistického konceptu, který při představíme a prodiskutujeme v srpnu u kulatých stolů:

  • 5. srpna na Rovinách
  • 12. srpna v Hlásné Třebani

Na těchto stránkách naleznete jednotlivé fáze projektu a data blížících se participačních akcí. Součástí je i dotazník, který můžete vyplňovat do 4. 7. 2021.

text: Jiří Krátký, Tomáš Snopek, architekti City Upgrade

1.

Mapování místa

Hledání informací a názoru na urbanismus a architekturu. Poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Dotazník

Vytvoření a publikování dotazníku na web obce, analyzování dotazníku nápadů. Zajímá nás váš názor na možné zlepšení. (červen/červenec 2021)

3.

Analytické mapování

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování. Konkretizace nápadů formou skic.

4.
Právě probíhá

Koncept vize

Zpracování urbanistického a textového konceptu. Odezva na nápady obyvatelů z dotazníku.

5.

Kulaté stoly

Setkání s veřejností nad rozpracovanou verzí vize. Proběhnou dvě setkání: 5. srpna na Rovinách a 12. srpna v Hlásné Třebani

6.

Rozšíření konceptu

Řešení jednotlivých míst v návaznosti na kulaté stoly. Zapracování nápadů a připomínek do konceptu. Konzultace s dalšími profesemi.

7.

Prezentace veřejnosti

Představení návrhu obyvatelům. Pokud situace dovolí počítá se s osobním setkáním - případně akce proběne online. (listopad 2022)

8.

Zapracování připomínek

Zapracování zpětné vazby z veřejné prezentace

9.

Finální odevzdání

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek. Odevzdání vize ve formě fyzické i elektronické. (prosinec / leden 2022)

Participace

Dotazník

Do dotazníkového šetření se zapojilo 126 lidí (112 online, 14 v papírové podobě). Dotazník probíhal od 15. června do 31. července.

Kulaté stoly Rovina

Na kulatých stolech na návsi na Rovinách se sešlo kolem 40 obyvatel. Zabývali jsme se upřesněním myšlenek z dotazníků a dále jsme rozvíjeli nápady obyvatel do detailu.

Kulaté stoly Hlásná Třebaň

Proběhly 12. srpna v restauraci Česká Hospoda. Zúčastnilo se kolem 60 lidí. Pracovalo se v 5-ti skupinách. Hlavními otázkami večera byly jak se promění obec za rok a jak za 10 let.

Celkové výsledky participačních setkání budou zveřejněny na začátku září.

Zdroje obrázků:

Vize rozvoje

49°55'20.2"N 14°11'50.2"E

On-line verze:

https://hlasnatreban.cityupgrade.cz

City Upgrade