Vize rozvoje

49°55'20.2"N 14°11'50.2"E

Dotazník

Sbíráme nápady a podněty pro připravovanou vizi rozvoje. Zajímá nás váš názor na možné zlepšení. Dotazník je možné vyplnit do 4. 7. 2021.

VYPLNIT

Obsah

Vize rozvoje obce

Podle stavebního zákona musí všechny obce, které zpracovaly územní plán před rokem 2007, zpracovat zcela nový územní plán. Týká se to i naší obce. Prvním krokem je zpracování celkové koncepce rozvoje území obce, kterou jsme nazvali vize rozvoje.

Aktuálně platný územní plán Hlásné Třebaně a Rovin byl schválený v roce 2005 a naposledy aktualizovaný v roce 2017. Stavební zákon naší obci nařizuje bohužel zpracovat zcela nový územní plán, a to do konce roku 2022. Pro obec to znamená vynaložit velké úsilí a statisíce korun.

V zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na tom, že chceme postupovat koncepčně a zpracovat nejprve vizi rozvoje obce, ve které se shodneme, kde chceme mít v obci místa pro trávení volného času (např. od sportovišť pro starší děti až po upravená místa s lavičkami k zastavení se při procházkách), jak řešit zklidnění dopravy, parkování, odvody dešťových vod a další témata.

Součástí vize rozvoje bude také návrh závazných pravidel pro novou výstavbu v obci (např. jaká bude minimální šířka ulic).

Vize rozvoje tak bude prvním a zásadním krokem ke zpracování územního plánu. Ve výběrovém řízení na zpracovatele vize rozvoje zvítězila společnost architektů a urbanistů City Upgrade, která má zkušenosti se zpracováním těchto koncepcí např. v Davli či Odolene Vodě.

Při zpracování vize rozvoje budeme vycházet ze strategického plánu, který jsme zpracovávali v roce 2019 a jehož součástí je architektonicko-urbanistická analýza. Oproti strategickému plánu, který je obecnější, bude vize rozvoje navrhovat konkrétní způsoby rozvoje jednotlivých míst – ať už návsí, prostorů u jezů, ulic atp. Zpracovatelé vize rozvoje mají za úkol vytvořit i typové návrhy architektonických řešení ulic.

Považujeme za důležité založit vizi rozvoje na názorech nás všech, kteří v obci žijeme.

Harmonogram vize

V průběhu zpracovávání se budeme moci všichni vyjádřit, jakým směrem by se obec měla ubírat a jak si své prostředí k životu představujeme. V průběhu června bude probíhat dotazníkové šetření, kde budeme sbírat nápady a postřehy od obyvatel Třebaně a Rovin. Tyto náměty zapracujeme do urbanistického konceptu, který při představíme a prodiskutujeme v srpnu u kulatých stolů:

  • 5. srpna na Rovinách
  • 12. srpna v Hlásné Třebani

Na těchto stránkách naleznete jednotlivé fáze projektu a data blížících se participačních akcí. Součástí je i dotazník, který můžete vyplňovat do 4. 7. 2021.

text: Jiří Krátký, Tomáš Snopek, architekti City Upgrade

1.
Právě probíhá

Mapování místa

Hledání informací a názoru na urbanismus a architekturu. Poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.
Právě probíhá

Dotazník

Vytvoření a publikování dotazníku na web obce, analyzování dotazníku nápadů. (červen 2021)

3.

Analytické mapování

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování. Konkretizace nápadů formou skic.

4.

Koncept vize

Zpracování urbanistického a textového konceptu. Odezva na nápady obyvatelů z dotazníku.

5.

Kulaté stoly

Setkání s veřejností nad rozpracovanou verzí vize. Proběhnou dvě setkání: 5. srpna na Rovinách a 12. srpna v Hlásné Třebani

6.

Rozšíření konceptu

Řešení jednotlivých míst v návaznosti na kulaté stoly. Zapracování nápadů a připomínek do konceptu. Konzultace s dalšími profesemi.

7.

Prezentace veřejnosti

Představení návrhu obyvatelům. Pokud situace dovolí počítá se s osobním setkáním - případně akce proběne online. (listopad 2022)

8.

Zapracování připomínek

Zapracování zpětné vazby z veřejné prezentace

9.

Finální odevzdání

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek. Odevzdání vize ve formě fyzické i elektronické. (prosinec / leden 2022)

Vize rozvoje

49°55'20.2"N 14°11'50.2"E

On-line verze:

https://hlasnatreban.cityupgrade.cz

City Upgrade